Prof. Furr'le mülakat

Garbis Alt?no?lu tarafından ()

PROF. GROVER FURR’LE MÜLAKAT

Eylül-Kas?m 2010’da, Gürcistan’da ç?kmakta olan The Georgian Times adl? gazetede, özellikle Stalin dönemi Sovyetler Birli?i tarihi üzerine Rusça original kaynaklara dayal? bilimsel çal??malar?yla ünlü Prof. Grover Furr ile kapsaml? bir mülakat yay?mland?. Dört bölüm halinde (20 Eylül 2010, 11 Ekim 2010, 19 Ekim 2010 ve 9 Kas?m 2010) yay?mlanan mülakat? Jozef Stalin’in büyük torunu Yakob Çuga?vili gerçekle?tirdi. A?a??da bu mülakat?n, The Georgian Times’ta yay?mlanan ?ngilizce versiyonundan taraf?mdan yap?lan çevirisini bulacaks?n?z. Prof. Furr’un vebsitesine ?u adresten eri?ebilirsiniz: http://chss.montclair.edu/english/furr/

Garbis Alt?no?lu

Dr. Grover Furr: “Çok Gizli Raporlar S?zd?r?ld?”
The Georgian Times, 20 Eylül 2010

Yakob Çuga?vili geçenlerde ABD New Jersey’deki Montclair Eyalet Üniversitesinde profesör olan Dr. Grover Furr ile bir mülakat gerçekle?tirdi.

G. Times: Dr. Furr, mülakata, SSCB tarihini ara?t?rmaya ili?kin yakla??m?n?z? betimlemenizi sorarak ba?lamak istiyorum.

G. Furr: Sözlerime, her?eyden önce, bütün ara?t?rmalar?mda objektif olmaya çal??t???m? söyleyerek ba?lamak isterim. Ben, elde bulunan en geçerli kan?tlara ve en do?ru yorumlara dayanarak hakikat? ortaya ç?karmak için elimden gelen çabay? harcar?m.

?yi ö?retmenlerim vard?; onlar, bir ortaça? tarihi uzman? olan bana objektif olmay? ö?rettiler. Biz, fiziksel bilimler alan?ndaki ö?renciler gibi, konuya ili?kin tüm kan?tlar? toplamay? ve tümdengelim ve varg?lar?m?z? bu kan?tlara dayand?rmay? ö?rendik. Ben, kendi yerle?ik dü?üncelerimi do?rulamaya çal??mak ya da akademik ya da siyasal bak?mdan “revaçta olan?” yinelemek yerine kendi önyarg?lar?m? sorgulaman?n ve neyin do?ru ve neyin yanl?? oldu?una kan?tlar? esas alarak karar vermenin ne denli önemli oldu?unu ö?rendim.

Benim ABD’nde lisansüstü e?itim gördü?üm dönemde Vietnam Sava?? tüm h?z?yla sürüyordu. Yava? yava?, komünist hareket hakk?nda bana ö?retilenlerin objektif olmad???n?, do?ru olmad???n? ö?renmeye ba?lad?m. Bu anlat?lanlar, ara?t?rma k?l???na bürünmü? anti-komünist propagandadan ba?ka bir ?ey de?ildi. Kan?tlar ya çarp?t?lm?? ya da büyük ölçüde görmezden gelinmi?ti. So?uk Sava? s?ras?nda; komünizm, Sovyetler Birli?i ve Stalin üzerine yap?lan ara?t?rmalar a??r? derecede önyarg?l?yd? ve objektiflikten tümüyle yoksundu. So?uk Sava? çoktan bitmi? olmas?na ra?men durum hala ayn?d?r. Veriler, tüm “anaak?m” ve “sayg?de?er” bilim insanlar?n?n bu konular hakk?nda yazd?klar?n?n hemen hemen tümünün bilim k?l???na bürünmü? anti-komünist propaganda oldu?unu kan?tlamaktad?r.
Antistalinskaia podlost’/ Anti-Stalinist Alçakl?k (Moskova: Algoritm, 2007) adl? ilk kitab?mda, Stalin ile onun sa? kolu say?lan Gürcü komünist Lavrenti Beria hakk?ndaki sözümona “aç??a ç?karmalar?n” tümünün yanl?? oldu?unu kan?tlayabildim. Konuya ili?kin tüm kan?tlar? ya kitab?mda ya da internette vebsayfas? adreslerini vererek yeniden sundum.
Bugün ayn? çabay? sürdürüyorum; yani en geçerli kan?tlara dayanarak hakikat? ke?fetmeye ve bunu neyin “kabul edilebilir” ya da “siyasal bak?mdan do?ru” oldu?una bakmaks?z?n yapmaya çal???yorum. Bu ho?, hatta e?lenceli bir çaba. Ve inan?lmaz sonuçlar veriyor.
G. Times: Aralar?nda bir çok Gürcü’nün de bulundu?u çok say?da akademik ve siyasal ki?i, 23 A?ustos 1939’da Molotov-Ribbentrop Pakt?’n? imzalamak suretiyle SSCB’nin, Hitler Almanyas?’yla birlikte Polonya’y? i?gal etmeyi kabul etti?ini ileri sürüyor ve dolay?s?yla SSCB’ni sald?rgan say?yorlar. Bu böyle mi?
G. Furr: Hay?r. 1939’da dünyada hiçbir ülke SSCB’ni sald?rgan saymad?. Ba?la??klar?n hepsi ve (BM’in önceli olan ve Türkçe literatürde daha çok Cemiyet-i Akvam olarak an?lan- G. A.) Uluslar Ligas?, Sovyetler Birli?i’nin s?n?rlar?n? savunmakta oldu?u ve Almanya-Polonya sava?? s?ras?nda tarafs?z kald??? yolundaki sav?n? kabul ettiler. Polonya’y? ve Polonya halk?n? yüzüstü b?rakanlar, bu ülkenin siyasal ve askeri liderleriydi.
Sovyet hükümetinin tutumu, Polonya devletinin çöktü?ü yönündeydi. Ancak, bu özgül tutum reddedilse bile Sovyetlerin hukuksal konumu gene de sa?lamd?. 1958’de, yani So?uk Sava??n en hararetli döneminde, SSCB’ne sempati duymayan, ama -bugün oldu?u gibi o zaman da ender rastlanan- objektif bir bilim insan? olan George Ginsberg adl? bir Amerikan Uluslararas? Hukuk uzman?, Sovyetlerin eylemlerinin uluslararas? hukuka ayk?r? olmad???n? belirledi (American Journal of International Law/ Amerikan Hukuk Dergisi, Ocak 1958).
SSCB’nin Polonya’ya askeri birlik göndermeye hakk? olmad???n? ileri sürenler, edimsel olarak Sovyetler’in Alman ordusunun ta 1939-öncesi s?n?rlara kadar ilerlemesine izin vermesi gerekti?ini söylemi? olmaktad?rlar. Ne dünyada herhangi bir devlet böyle davran?rd?, ne de uluslararas? hukuk bunu gerektirirdi.
Yineliyorum: Sovyetler Birli?i Polonya’ya kar?? sald?rgan bir tutum almam??t?r. ?lgili okurlar?n 2009 tarihli ve http://www.tinyurl.com/furr-mlg09 adresinde bulabilecekleri “Did the Soviet Union Invade Poland in September 1939”/ “Sovyetler Birli?i Eylül 1939’da Polonya’y? ??gal Etti mi?” ba?l?kl? yaz?ma bakmalar?n? öneririm.

G. Times: Peki ya Moskova Duru?malar?? Hemen hemen tüm bilim insanlar? Stalin’in Moskova Duru?malar?nda ve “Tuhaçevski Olay?”nda masum san?klara kar?? uydurma suçlamalar getirdi?ine inan?yorlar.
G. Furr: Elde bulunan kan?tlar?n hepsi de bunun tam tersini, yani san?klar?n en az?ndan itiraf ettikleri suçlar? i?lediklerini gösteriyor. “Kan?tlar?n büyük ço?unlu?u” de?il, TÜMÜ san?klar?n suçlu olduklar?n? gösteriyor.
Aralar?nda Trotskist ara?t?rmac?lar?n da bulundu?u “anaak?m” bilim insanlar?, san?klar?n masum oldu?u varsay?m?ndan yola ç?k?yorlar. Bunun nedeni onlar?n, siyasal önyarg?lar?n? ara?t?rmalar?na zorla dayatmalar?d?r. Onlar bu varg?lar?n? kan?tlara dayand?rm?yorlar. Rus yetkilileri, Moskova Duru?malar? san?klar?n?n soru?turma raporlar?n? hala “çok gizli” konumunda tutuyorlar. Fakat zaman içinde hayli bilgi s?zd?. Mart 1938 Moskova Duru?mas?n?n ba? san??? Nikolay Buharin hakk?nda ve yüksek rütbeli askeri komutanlar?n “Tuhaçevski Olay?” diye bilinen davas? hakk?nda san?klar?n gerçekten de suçlu olduklar?n? gösteren yeterinden de fazla kan?t var. Moskova’da oturan meslekda??m Vladimir L. Bobrov ile ben önümüzdeki y?l içinde, Gorbaçov dönemi Sovyet yetkililerinin, Buharin’i “masum” ilan eden ?ubat 1988 tarihli “rehabilitasyon” raporunun kas?tl? olarak çarp?t?lm?? oldu?unu gösteren bir kitap yay?mlayaca??z. Bu raporun kendisinin o zaman gizli oldu?unu söyledi?i, ama ?imdi eri?ilebilir hale gelen kan?tlar?n ta kendisi, Buharin’in suçlu oldu?unu ve Sovyet yetkililerinin bunu bilmelerine ra?men durumu örtbas ettiklerini göstermektedir.
Bu arada okuyucular?n?za, 2007’de Rus bilimsel dergisi Klio’da (St. Petersburg) yay?mlanan (Rusça- G. A.) makalemize (http://tinyurl.com/bukharin) bakmalar?n? öneriyorum.
Leon Trotski Moskova Duru?malar?n?n üçünde de, yoklu?unda yarg?lanan san?k konumundayd?. O, ‘terör’le –Stalin’i ve di?er Sovyet liderlerini öldürtmek için komplo kurmak- ve SSCB’nde iktidar? ele geçirmek için Nazi Almanyas? ve militarist Japonya’yla i?birli?i yapmakla suçlanm??t?. Ben Nisan 2010’da, “Evidence of Leon Trotsky’s Collaboration with Germany and Japan”/ “Leon Trotski’nin Almanya ve Japonya ile ??birli?inin Kan?tlar?” ba?l?kl? yaz?m? yay?nlad?m. (http://clogic.eserver.org/2009/Furr.pdf) Ele geçen kan?tlardan ç?kar?labilecek bir tek sonuç var: Trotski suçluydu.
G. Times: Peki, ya Aral?k 1934’te Leningrad Parti lideri Sergey Kirov’un öldürülmesi? Herhalde bu eylemi Stalin’in kendisinin planlad???ndan ya da tek ba??na hareket eden ç?ld?rm?? bir silahl? ki?inin eylemini siyasal dü?manlar?ndan kurtulmak için sinik bir biçimde kulland???ndan ku?ku duyulamaz?

G. Furr: Hru?çov, Stalin’in Kirov’u öldürttü?ünü “kan?tlamak” istedi. Kendisine ba?l? sahtekar ara?t?rmac?lar bunu ba?aramay?nca “tek ba??na hareket eden silahl? ki?i” teorisini uydurdular ve Stalin’in Kirov’un öldürülmesini, sinik bir biçimde siyasal dü?manlar?na “çamur atmak” –onlar? haks?z yere suçlamak- ve infaz etmek için “kulland???n?” ileri sürdüler. Bu bütünüyle yanl??. Elimizde bulunan kan?tlar sadece ve sadece, Kirov’un gerçekten de, mensuplar?n?n duru?mada ve –?imdi bir bölümüne ula?abildi?imiz- gizli önduru?ma soru?turmalar?nda itiraf ettikleri gibi yeralt? muhalefeti taraf?ndan öldürüldü?ü hipoteziyle ba?da?maktad?r.
G. Times: 1937-38’in “Büyük Terör”ünde hemen hemen 700,000 ki?i infaz edildi. Bunlar?n hepsi de bir “suç” i?lemi? miydi? E?er de?illerse, böylesi bir k?y?m nas?l aç?klanabilir?
G. Furr: 2005’te “Stalin and the Struggle for Democratic Reform”/ “Stalin ve Demokratik Reform Sava??m?” (http://clogic.eserver.org/2005/furr.html ve http://eserver.org/clogic/2005/furr2.html) ba?l?kl? ve iki bölümden olu?an denememi yay?mlad?m.
O günden bu yana, (bazan Robert Conquest’in, hiç de dürüst olmayan ama etkili kitab?n?n ad?na izafeten “Büyük Terör” olarak an?lan) “Yejov?ina” hakk?nda çok daha fazla kan?ta ula?m?? bulunuyoruz.
?imdi okurlar?n?za, kan?tlara ula?abilecekleri linklerle (http://tinyurl.com/ezhovshchina) bu varg?lar?n ?ngilizce özetine (“The Moscow Trials and the ‘Great Terror’ of 1937-1938: What the Evidence Shows”/ “Moskova Yarg?lamalar? ve 1937-1938’in ‘Büyük Terör’ü: Kan?tlar Neyi Gösteriyor?”)
bakmalar?n? önerebilirim.
Yeni elde edilen kan?tlar, NKVD’nin 1936’dan 1938’in sonlar?na kadar ?efi olan Nikolay Yejov’un Almanlarla da entrikalar tezgahlad???n? do?rulamaktad?r. Sa?(c?)lar ve Trotskistlerin yapt??? gibi Yejov ve onun NKVD içindeki üst düzey adamlar? Almanya’n?n, Japonya’n?n ya da bir ba?ka büyük kapitalist ülkenin i?galine bel ba?lam??lard?. Onlar, kur?una dizilmelerini sa?lamak için i?kence yapt?klar? çok say?da masum ki?iyi, idam? gerektirecek suçlar itiraf etmeye zorlad?lar. Ve daha pek çok insan? da çarp?t?lm?? gerekçelerle ya da herhangi bir gerekçe olmaks?z?n infaz ettiler.

Yejov, çok say?da masum insan?n kitlesel olarak öldürülmesinin Sovyet halk?n?n geni? bir bölümünün hükümete kar?? tutum almaya itmesini umuyordu. Bu, bir Alman ya da Japon sald?r?s? s?ras?nda Sovyet hükümetine kar?? iç isyanlar?n gerçekle?mesi için bir zemin olu?turacakt?. Yejov bu ve benzer konularda Stalin’e, Parti ve hükümet liderlerine yalan söyledi. 1937-38’de hemen hemen 680,000 ki?inin bu korkunç kitlesel k?y?m?, Yejov ve onun üst düzey adamlar?n?n, Sovyet halk? aras?nda ho?nutsuzluk tohumlar? ekmek için gerçekle?tirdikleri esas itibariyle haks?z infazlardan olu?uyordu.
G. Times: Son soru: Sevelim ya da sevmeyelim, Jozef Stalin tarihte gelmi? geçmi? en büyük Gürcü. Stalin’e ili?kin de?erlendirmenizi k?saca söyler misiniz?
G. Furr: Stalin’i, kendisinin de kabul etti?i standartla yarg?lamam?z? öneriyorum. Stalin, Lenin’in ö?rencisi olmaya çal??t?. O, sosyalizmi in?a etmek ve ard?ndan sömürünün olmad???, emekçi halk taraf?ndan yönetilen ve onlara hizmet eden bir komünist toplum kurmak için u?ra?t?. Peki, ne ölçüde ba?ar?l? oldu O?
Benim görü?üme göre Stalin, Lenin’in sad?k bir ö?rencisiydi. O, ilkeli bir insand?; çok zeki ve son derece çal??kan biriydi. Stalin, Bol?eviklerin niteliklerinin en iyileriyle donanm??t?. Ancak, Stalin ve onunla birlikte sava?an ve çal??an insanlar, u?runa bu denli u?ra? verdikleri komünist toplumu kurmay? ba?aramad?lar.
Bence, Lenin’in ya?am?? ya da SSCB’nin ba??nda Trotski, Zinovyev ya da ba?ka birisinin olmu? olmas? halinde sonuç pek de farkl? olmazd?. Ba?ar?s?zl???n nedeni, Stalin’in, Bol?eviklerin ve Sovyet emekçi halk?n?n yeterince çaba harcamam?? olmalar? de?ildi. Kusur, onlar?n sosyalizmi in?a etmeye ve ard?ndan komünizm yolunda ilerlemeye ili?kin anlay??lar?ndayd?. Bu ku?a?a ya da gelecekteki ku?aklara dü?en görev, Stalin de içinde olmak üzere Bol?eviklerin ba?ar?lar?ndan ve ba?ar?s?zl?klar?ndan ö?renmek ve onlar?n ula?mak için bu denli kahramanca u?ra?t?klar? amaçlar do?rultusunda daha da ileri gitmektir.

“Antistalinizm”- Mit mi yoksa Gerçeklik mi?
The Georgian Times, 11 Ekim 2010

The Georgian Times, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Montclair Eyalet Üniversitesi’nde profesör olan Dr. Grover Furr ile yapt??? özel mülakat? yay?mlamay? sürdürüyor.

“Antistalinizm”i tart??mak için önce “Stalinizm”i tart??mam?z gerekir. “Leninizm” teriminin kullan?ma girmesi, “Stalinizm” sözcü?ünün kullan?lmas?n? kaç?n?lmaz k?ld?. Stalin, “Trotskizm” terimini 19 Kas?m 1924 gibi erken bir tarihte kulland?. “Stalinizm” sözcü?ünün kullan?m? da a?a?? yukar? bu döneme dayan?r. “Stalinizm” sözcü?ünün Trotski taraf?ndan icat edildi?i san?l?yor. O bu terimi, 28 Haziran 1917’de G. Evdokimov ile birlikte yapt??? ortak aç?klamada kulland?.
?lk ba?larda “Stalinizm” sadece, Stalin’in liderli?iyle ba?lant?l? politikalar anlam?na geliyordu. Sab?k Alman komünisti Arthur Rosenberg Temmuz 1927’de bu terimi, dünya devriminin eli kula??nda olmad???n?n kabulü anlam?nda kullanm??t?. Trotski “Stalinizm”i, Stalin’in politikalar?n?n “Leninizm”le kar??tl?k içinde oldu?unu göstermek amac?yla kulland?; ve Stalin de “Trotskizm”i ayn? amaçla kulland?.
Fakat zamanla “Stalinizm” terimi, gerçeklerden tamamen kopuk bir anlam kazand?. ??te baz? “Stalinizm” tan?mlar?:
“Stalinizm”- 1930-50’ler aras? dönemde SSCB’nde meydana gelen ve J. V. Stalin’in yapt?klar?yla –toplumsal ya?am?n her yan?n?n denetimi anlam?nda ki?isel iktidar rejimi, kitlesel bask? vb.- ba?lant?l? olaylar” – Kuznetsov’un Aç?klamal? Rus Dili Sözlü?ü.
Dmitriy Pospiyelovski, “Restalinizasyon ya da Destalinizasyon” adl? kitab?nda ?öyle diyor: “Stalinizmin formel bir tan?m? ?öyle yap?labilir: tek bir diktatörün keyfi bir biçimde ve herhangi bir parti organ? taraf?ndan denetlenmeksizin yönetti?i, Marksist-Leninist dogman?n biricik yorumcusu oldu?u ve etraf?n?n kendi ki?ili?ine tap?nmayla çevrili oldu?u tek ki?i diktatörlü?ü.” (Russian Review 27, No. 3 (Temmuz 1968), s. 307-320, s. 309)

Stalinizm tan?mlar?n?n büyük ço?unlu?u bu iki tan?mda oldu?u gibidir.
Bu tan?mlar?n en önemli yan?, ayr?nt?lar?na varana de?in yanl?? olmalar?d?r. Stalin tan?m gere?i hiçbir zaman “diktatör” olmam??t?. Parti liderleri onun görü?lerini kabul etmeyebiliyor ve (zaman zaman- G. A.) da kabul etmiyorlard?. SSCB’nde hiçbir zaman “toplumsal ya?am?n her yan?n?n s?k? s?k?ya denetimi” sözkonusu de?ildi.

Bir dizi teorisyen ve zaman?n Sovyet liderli?inin ço?unlu?u, onun Marksizm-Leninizm yorumuna kat?lm?yordu.

Stalin ki?isel olarak “tap?nma”ya kar?? ç?kt? ve onu “zararl?” olarak niteledi. O, di?er liderler öyle davranmas?n? dayatt?klar? için buna katland?. Hatta Malenkov, Stalin’in ölümünden k?sa bir süre sonra bunu itiraf etti.

“Anti-stalinizm”, Stalin dönemi SSCB’nin tarihinin çarp?t?lmas? anlam?na gelmektedir. Bu, yukardaki türden ve daha pek çok tarihsel uydurmalara, yalanlara dayan?r. Bu tarihsel uydurmalar?n serpilmesinin nedeni, onlar?n anti-komünizmin ç?karlar?na hizmet etmeleridir. “Anti-stalinizm”, anti-komünizmin bir biçimidir. Benim görü?üme göre, “anti-Stalinist” uydurmalar?n üç ana kayna?? ya da “ak?m?” var: Leon Trotski, Nikita Hru?çov ve Mihail Gorbaçov.

“Anti-stalinist” uydurmalar?n ilk kaynaklar? aras?nda Leon Trotski en önemlisidir. Kendi etkinliklerine, Stalin’e ve kendi dönemindeki Sovyetler Birli?i’ne ili?kin korkunç yalanlar?; onu her renkten anti-komünistler aras?nda son derece popüler hale getirdi. Uydurmalar?n? “sol” bir k?l??a büründürdü?ü için baz? dürüst insanlar? da kendi örgütlerine çekebildi. Kapitalistler de ona, kendi uydurmalar?n? yaymakta yard?mc? oldular.

Dürüst ele?tiri, her alanda son derece yararl?d?r. Lenin’in zaman?nda çok miktarda dürüst ele?tiri ve görü? ayr?l??? vard?. Trotski’nin –sosyalizmin tek bir azgeli?mi? ülkede, yani SSCB’nde zafere ula?amayaca?? yolundaki- görü?ünü, içlerinde Lenin’in de oldu?u ba?ka bir çok ki?i k?smen payla??yordu. Trotski’nin (ve di?erlerinin) bu ve benzer ele?tirileri tart???lmay? hak ediyordu.

Trotski’nin komünist hareket içinde olumsuz ve y?k?c? bir rol oynam?? olmas?n?n nedeni onun, sosyalizmin in?as?n?n yolu konusunda Stalin’le anla?amam?? olmas? de?il, devasa ölçekte bir çarp?t?c? olmas?yd?. Trotski, dürüst olmad??? için zararl? ve gerici bir rol oynad?.

Trotski kendi ç?karlar?n?n ve siyasal iktidar?n pe?indeydi. O, kollektif tarzda çal??ma yetisinden yoksun bir bireyciler ?ah?yd?. Önerileri 1920’lerdeki tart??malarda yenilgiye u?rad???nda asla ço?unlu?a boyun e?ememi? ve Parti çizgisini izlemeyi kabul edememi?ti o. Tersine o, gizlice ve dürüst olmayan bir biçimde çe?itli entrikalara giri?ti. Böyle davrand??? için sürgüne gönderildi?inde Trotski’nin uydurmalar? ve yalanlar? giderek daha da rezil bir nitelik kazanmaya ba?lad?. O günden bu yana tüm anti-komünist propagandac?lar ve “bilginler” büyük ölçüde Trotski’nin Stalin’e ve SSCB’ne ili?kin uydurmalar?ndan yararlanm??lard?r.

“Anti-Stalinizm”in ikinci büyük kayna?? Nikita Hru?çov’du. Hru?çov, Stalin ve Sovyet tarihi hakk?nda gerçekten de devasa ölçekte yalanlar imal etmeye koyuldu. Bunlar?n bir bölümünü Anti-Stalinist Alçakl?k (=Antistalinskaia podlost’) adl? kitab?mda yazd?m. Hru?çov’un yalanlar? ve onun yazd?rd??? yalanlar üzerine bir dizi denemem daha çok geçmeden yay?nlanacak.

Anti-Stalin yalanlar?n üç ana “?rma??”ndan ikisi, Trotski ile Hru?çov’dur. Aleksandr Orlov gibi di?erleri hem kendileri yalanlar uydurmu?, hem de bu ikisinden kopya çekmi?lerdir.

“Anti-Stalinizm”in üçüncü büyük kayna??, Gorbaçov döneminde ve onun rejimi taraf?ndan uydurulan ve yay?lan uydurmalard?r. Gorbaçov dönemi “tarihçileri”, Trotski’den ve özellikle Hru?çov’dan yararland?lar ve bunlara kendi çarp?tmalar?n? eklediler. Gorbaçov dönemi çarp?tmalar? Yeltsin döneminde sürdürüldü ve bugün de sürüyor. Moskoval? meslekda??m Vladimir L. Bobrov ve ben çok yak?nda Yauza taraf?ndan yay?mlanacak olan “1937 god. Pravosudie Stalina” adl? kitab?m?zda, bu Gorbaçov dönemi çarp?tmalar?n?n bir bölümünü daha irdeliyoruz.

G. Times: Hru?çov’un, ?ubat 1956’daki 20. Parti Kongresi’nde yapt??? konu?ma, Sovyet halk?n?n birbirini izleyen üç ku?a??n?n zihinlerini güçlü bir biçimde etkiledi. Bu konu?ma, SSCB’ni de?i?ikli?e u?ratt? ve komünist hareketi dünya ölçe?inde baltalad?. Siz, Hru?çov’un konu?mas?nda yer alan 61 yalan? sergilediniz. Hru?çov’un en ölçüsüz yalanlar?ndan bir kaç?na k?saca de?inebilir misiniz?

G. Furr: Asl?na bak?l?rsa, Hru?çov’un Stalin’e ve Lavrenti Beria’ya yönelik “aç??a vurma” ve suçlamalar?n?n tek tek hepsi yanl??t?r. Bir kaç örnek: “Ki?iye tap?nma”. Stalin buna kar?? ç?k?yordu; fakat Hru?çov bu i?renç “tap?nma”y? ate?li bir biçimde te?vik ediyordu. Hru?çov Stalin’in, “kendisine muhalefet eden liderleri ahlaksal ve fiziksel olarak yoketti?ini” ileri sürüyordu. Asl?na bak?l?rsa, böyle bir ?ey hiç, tek bir kez bile olmad?. Hru?çov, bu konu?ma s?ras?nda al?nt?lad??? bütün belgeleri kas?tl? olarak çarp?tt?: Pavel Posti?ev’in ?ubat 1937 Merkez Komitesi plenumundaki sözleri; sözümona Ocak 1939 tarihli “i?kence telgraf?”; Robert Eikhe’nin mektubu buna örnektir.

Bu yalanlar aras?nda en rezilce olan? hangisiydi? Büyük olas?l?kla Hru?çov’un göndermede bulundu?u sahte “rehabilitasyon raporlar?!” Bunlar?n bir ço?u 2000 y?l?nda yay?mland?. Hepsi de düzmece. Bu raporlar?n hiçbiri, “rehabilite edilen” ki?ilerin masum oldu?unu kan?tlam?yor. Bunlar?n bir bölümünü kitab?mda ele al?yorum.

Bu konu?madan sonra Hru?çov ve ona ba?l? olarak çal??anlar yalan söylemeye –örne?in Moskova Duru?malar? ve Tuhaçevski Olay? san?klar? hakk?nda- devam ettiler. Onlar, 1961’deki 22. Parti Kongresi’nde yalan söylemeye devam ettiler. Hru?çov’un adamlar?n?n sa?lad??? sahte verilere dayand?klar?ndan, Hru?çov dönemi kitaplar?nda yay?mlanan “aç??a vurmalar”?n da hemen hemen hepsi yaland?r. Bunun böyle olmas?n?n çok önemli sonuçlar? olacakt?r.

Sovyet tarihinin, Gorbaçov döneminden bu yanaki günümüzdeki çarp?t?c?lar?, hala Stalin dönemine ili?kin Hru?çov dönemi uydurmalar?n? esas al?yorlar. Onlar, buna ek olarak yeni çarp?tmalar da uyduruyorlar.

SSCB’ndeki Kollektivizasyon Çok Say?da Avrupal?’n?n Ya?am?n? Kurtard?
The Georgian Times, 19 Ekim 2010

Ben, uzun süredir kollektivizasyon ve k?tl?k (Golodomor) konular?na ilgi duymaktay?m.

Ben y?llard?r, Sovyetler’deki k?tl?klar konusunda dünyan?n en iyi ara?t?rmac?s? olan West Virginia Üniversitesi profesörü Dr. Mark Tauger ile ileti?im halindeyim. Ne anti-komünist ve ne de pro-Stalin ya da pro-komünist olan Tauger, di?er ara?t?rmac?lardan farkl? olarak tümüyle objektif bir ara?t?rmac?d?r. O sadece gerçe?i ke?fetmeye çal??maktad?r.

Tauger’e göre Rusya tarihinde, yakla??k her iki ya da üç y?lda bir olmak üzere yüzlerce k?tl?k ya?anm??t?r. 1920-21’de, 1924’de, 1927’de ve 1928’de de ciddi k?tl?klar ya?and?.

G. Times: Neden baz? tarihçiler kollektivizasyonun ve s?naile?menin Stalin’in ve Bol?eviklerin en büyük hatalar? oldu?unu dü?ünüyorlar?

G. Furr: Tauger 2001’de, 1928 k?tl??? üzerine, “Tah?l krizi mi yoksa k?tl?k m??” ba?l?kl? bir makale yay?mlad?. 1920-21 y?llar?n?n “Volga k?tl???”n? k?smen, ya?anan ac?lar? gözler önüne seren deh?et verici foto?raflar çekmi? olan Nansen yard?m komisyonundan ötürü iyi biliyoruz. Ancak, 1924 ve 1927-28 k?tl?klar? büyük ölçüde görmezden gelindi. Görmezden gelmedikleri durumlarda anti-komünist ara?t?rmac?lar bunlar?n “k?tl?k” oldu?unu reddediyor ve onlar? “bölgesel ve yerel sorunlar” olarak adland?r?yorlar.

Onlar, Rusya’da büyük ya da küçük boyutlarda k?tl?klar?n çok s?k meydana geldi?i olgusunu gizlemek için böyle davran?yorlar. Anti-komünist yazarlar insanlar?, böylesi k?tl?klar?n kollektivizasyona kadar olan dönemde seyrek oldu?una inand?rmaya çal???rlar. Fakat asl?nda, k?tl?klar yayg?nd? ve kollektivizasyon esas itibariyle, durmadan yinelenen bu sorunu çözme giri?imiydi.

Churchill, ?kinci Dünya Sava?? dönemi an?lar?n? anlatt??? Hinge of Fate adl? kitab?nda yer alan ünlü bir pasajda Stalin’in ellerini havaya kald?rarak ?u sözleri söyledi?ini aktar?r:
“On milyon. Korkunç bir ?eydi. Dört y?l sürdü. Periyodik k?tl?klardan sak?nmak için topra?? traktörlerle sürebilmek mutlak bir gereklilikti.”

Churchill bu ciltleri y?llarca sonra yazd? ve o s?ralar belle?i büyük olas?l?kla kusursuz olmaktan uzakt?. Fakat hiç kimse Churchill’in “periyodik k?tl?klardan sak?nma”ya ili?kin bu pasaj? uydurdu?unu ileri sürmedi. Gerçekten de, bu (Churchill’in k?tl?klar hakk?nda söyledikleri- G. A.) do?ruydu.

Tauger halihaz?rda, daha eski tarihlerde meydana gelen k?tl?klar üzerinde çal???yor.

Dolay?s?yla, s?naile?meyi finanse etmek için gerçekten de zorunlu olmakla birlikte, kollektivizasyona sadece bu amaçla giri?ilmemi?ti. O, çok say?da insan?n ya?am?n? yitirmesine yol açan periyodik k?tl?klara son vermek için de zorunluydu.

Ve 1932-33 k?tl???, temel nedeni sava??n yol açt??? devasa y?k?m olan 1946-47 sava? sonras? k?tl??? say?lmazsa, son k?tl?k oldu. 1932-33 k?tl??? tart??malar?nda bu olgu hep gözlerden saklan?r.

Kollektivizasyon tabii ki ölümlere yol açt?! Bunu hiç kimse yads?mad??? gibi ben de yads?m?yorum.

Kollektivizasyona gitmemek de ölümlere yol açacakt?. Statüko, k?tl?klar nedeniyle ölümlere yol aç?yordu… Yeni Ekonomik Politikay? (=NEP) sürdürmek de k?tl?k kaynakl? ölümlere yol açacakt?.

Demek ki, eldeki bütün seçenekler ölümlere yol açacakt?. Bu konuya iki tarzda yakla??labilir: Birincisi-kimler ölecekti? Ve ikincisi ne kadar insan ölecekti?

Kollektivizasyon, köylere egemen olan zengin köylüleri (“kulak”) hedef al?yordu. Statüko esas dikkati, en yoksullar?n çekti?i ac? üzerine yo?unla?t?r?yor. Statüko, yoksullara kar?? zenginleri gözetiyordu. Kollektivizasyon, zenginlere kar?? yoksullar? gözetti. Asl?na bak?l?rsa, yiyecek maddelerini sat?n al?p daha sonra fiyatlar? yükseltebildikleri için zenginler k?tl?klar s?ras?nda daha da zenginle?iyorlard?.

Kollektivizasyon olmasayd? kaç ki?i ölürdü? Burada bir sürü olas?l?k var. ??te bir tanesi. Sava? – Bol?evikler, Avrupa devletlerinin içinde yer ald??? ve belki Japonya’n?n da kat?laca?? ?u ya da bu ba?la?man?n er ya da geç SSCB’ni i?gal edece?ini dü?ünüyorlard?. Bu aynen gerçekle?ti.

Kollektivizasyon sayesinde s?naile?me sa?land?. S?naile?me olmaks?z?n SSCB modern bir ordu kuramazd?.

Beklentilere uygun olarak, tümüyle masum 28 milyon Sovyet yurtta??n? öldüren Naziler neredeyse SSCB’ni ele geçireceklerdi.

G. Times: Modernle?tirilmi? bir K?z?l Ordu olmu? olmasa ve Naziler SSCB’ni ele geçirmi? olsayd??

G. Furr: E?er Naziler SSCB’ni ele geçirmi? olsalard?, çok daha fazla say?da Sovyet yurtta?? öldürülecekti. Hitler’in plan? böyleydi. ?ki cephede birden sava?ma kayg?s? olmayan ve SSCB’nin bütün kaynaklar?ni elinin alt?nda bulunduran bir Hitler, Ba?la??klar aç?s?ndan çok daha tehlikeli bir dü?man olurdu. Almanlar ve –aralar?nda Ukrayna milliyetçilerinin ve 14. Waffen-SS Tümeni olarak da bilinen Ukrayna Asi Ordusu’nun da bulundu?u- ba?la??klar? yüzbinlerce, belki de milyonlarca daha fazla Ba?la??k askeri ve yurtta??n? öldürebilirlerdi.

Hitler’in Britanya adalar?n? i?gale ili?kin ciddi planlar? vard?. O bunu yapabilirdi! Ne kadar çok Birle?ik Krall?k yurtta?? ya?am?n? yitirirdi? Pek çok insan!

Japonlar Uzakdo?u’da Ba?la??klara kar?? çok daha güçlü hale gelmi? olurlard?. Onlar, Nazilerden insan ve materyel deste?i ve i?gal edilmi? olan SSCB’nden Sahalin (adas?- G. A.) petrolünü alabilirlerdi. Bu durumda onlar, çok daha fazla ?ngiliz, Frans?z, Hollandal?, Çinli, Vietnaml? ve Amerikal? öldürürlerdi.

Ve Yahudileri de unutmayal?m. Daha i?in ba??nda Britanya ve Fransa ordular?n?n i?ini bitirmi? olan Hitler, ellerini kollar?n? sallayarak dola?t??? Avrupa’da daha da fazlas?n? yapard?.

G. Times: Böyle bir durumda Hitler’in, öldürmü? oldu?undan daha da fazla Yahudi öldürebilece?ini dü?ünüyor musunuz?

G. Furr: Bence bu tart??ma götürmez. Tabii ki o, ço?u Slav olmak üzere çok büyük say?da “Untermenschen” (=alt-insan) ile birlikte daha da fazla Yahudi öldürürdü!

Bu bak?mdan, son derece hakl? olarak, SSCB’ndeki kollektivizasyonun sadece çok büyük say?da Sovyet yurtta??n?n ya?am?n? kurtard???n? söylemekle yetinemeyiz. Kollektivizasyon çok büyük say?da Avrupal?, Çinli ve Amerikal?lar?n, hatta Japon ve Almanlar?n ya?amlar?n? da kurtard?. Sava??n daha fazla uzamas? halinde, Eksen ülkelerinde de daha fazla asker ve yurtta? ya?am?n? yitirecekti.

Bu, yol açt??? iyi ?eyler ve engelledi?i kötü ?eyler hesaba kat?ld???nda, e?lik etti?i sorunlar ve ölümlere ra?men kollektivizasyonun 20. yüzy?l?n en büyük zaferlerinden biri oldu?u anlam?na gelir.

Kollektivizasyonun tek alternatifi, Çarlar?n yapm?? oldu?u gibi her 2-3 y?lda bir k?tl?klar?n meydana gelmesine süresiz olarak katlanmak ve s?naile?meden bütünüyle de?ilse de onlarca y?l süreyle vazgeçmekti. (Nazilere kalsayd?, onlar bütün Slavlar? e?itimden yoksun serflere dönü?türeceklerdi.)

Çok h?zl? (“yo?unla?t?r?lm??”) s?naile?me olmaks?z?n K?z?l Ordu Nazi i?galine kar?? sava?maya haz?r olamazd?.

Bol?eviklerin kollektivizasyon ve s?naile?me deneyimlerine göz atmak bizlere çok ?ey ö?retir. Çin Komünistleri, Vietnam Komünistleri vb bunu kesinlikle yapt?lar! Onlar Sovyet örne?ini kölece taklit etmemede kararl?yd?lar ve etmediler de.

Fakat Bol?evikler –ya da isterseniz “Stalin”- bir ilktiler. Onlar, edinilmi? deneyimin verdi?i avantajdan yoksundular. Onlar?n, hatal? oldu?u daha sonra ortaya ç?kan bir çok karar almalar? son derece do?ald?. Bu öncülerin de?i?mez yazg?s?d?r.

Kollektivizasyon s?ras?nda Bol?evikler tonlarca hata yapt?lar. Ama, bu i?e hiç kalk??mamak ölçülemeyecek ölçüde daha büyük bir hata olurdu!

Ve sorun tam da bu. Bu hususlara de?inmek ra?bet görmüyor ve “siyasal bak?mdan uygunsuz” say?l?yor. Do?u’da ve Bat?’da, özellikle seçkinler aras?nda egemen olan anti-komünist ve özellikle anti-Stalinist ortodoksluk, bu dü?üncelerin yay?mlanmas?n? hemen hemen olanaks?z hale getiriyor. Bu bir olgu, bu gerçe?in ta kendisi- ama “onu söyleyemezsiniz.”

Stalin ve O’nun döneminin Bol?eviklerini “mazur göstermeye” çal??m?yorum. Onlar ellerinden geleni yapt?lar.

Sahip olduklar? bilgiler ve SSCB’nde 1928’deki durum gözönüne al?nd???nda onlar?n, çok h?zl? kollektivizasyon ve s?naile?me d???nda bir seçenekleri yoktu.

?imdiye kadar hiç bir tarihçi ya da iktisatç? Bol?eviklerin 1929’da benimseyebilecekleri geçerli bir alternatif plan önerememi?tir. Tek bir ki?i bile ç?kmam??t?r bunu yapacak! Birisinin böyle bir plan buldu?unu varsaymam?z halinde bile onun, Bol?eviklerin –Stalin ya da ba?ka birinin- bu plan? 1928’de bilebilece?ini kan?tlamas? gerekecektir.

Bunun gerçekle?tirilebilece?inden ku?kuluyum. Bugün, kollektivizasyonun çok say?da can yitimine yol açt???n? biliyoruz. Fakat bunu, geriye do?ru bakabildi?imiz ve bu sürecin nas?l geli?ti?ini görebildi?imiz için biliyoruz. Stalin ve yolda?lar? 1928’de bunu göremezlerdi. Onlar edinilmi? deneyimin verdi?i avantajdan, kendi deneyimlerinden ö?renebilme olana??ndan yoksundular!

Biz bugün bu olana?a sahibiz. Buna ra?men hiç kimse ortaya uygulanabilir seçenek ç?karamam??t?r. Dolay?s?yla, tarihsel olarak söylemek gerekirse, böyle bir seçenek YOKTU.

Bu, anti-Stalinist, anti-komünist tarihçilere ve benzerlerine, ellerini o?u?turmaktan ve ahlak dersi vermekten vazgeçip kollektivizasyonun geçerli seçeneklerinin ne oldu?unu aç?klamalar? için yap?lm?? nazikçe, ama do?rudan bir meydan okumad?r.

Grover Furr: “Milliyetlerin Sürgünü Mazur Görülebilir Bir Önlemdi”
The Georgian Times, 9 Kas?m 2010

G. Times: Profesör Furr, ya halk?n sava? s?ras?ndaki sürgün edilmesine ne buyrulur? Olup bitenler kabaca bilindi?ine göre, yan?tlanmas? gereken esas soru ?u: Böylesi sürgünler nas?l hakl? ç?kar?labilir? Bunlar bir tür jenosid de?il miydi?

G. Furr: 25 ?ubat 1956’da 20. Parti Kongresi’nde yapt??? gizli konu?mada Hru?çov bu sürgünlere üç noktada kar?? ç?kt?: (1) “hiçbir istisna” yap?lmam??t?; (2) bunlar?, “dayatan herhangi bir askeri gerekçe” yoktu, (3) “bireylerin ya da gruplar?n dü?manca eylemleri nedeniyle uluslar bir bütün olarak” cezaland?r?lm??lard?.

Bu savlar?n hiçbiri de do?ru de?ildir. Koyu bir anti-Stalinist olan Rusya’n?n öndegelen sürgün uzman? N. Bugai, sava? gazileri ve onlar?n ailelerinin sürgünlerinde baz? istisnalar yap?ld???n? belgelemi?tir. Bugai ?unu da söylemi?tir: “… Önceliklerini cephe hatt?n?n gerisinde ve özellikle Kuzey Kafkasya’da düzeni sürdürme olarak saptayan Sovyet hükümeti, bu önceliklerin da??l?m?n? esas itibariyle do?ru bir biçimde yapm??t?r.”

G. Times: Peki ama uluslar bir bütün olarak sürgün edilmeli miydi?

G. Furr: Bence bu soru, iki bölüm halinde yan?tlanabilir. Birincisi, bu isyanlar?n ne ölçüde kitlesel bir nitelik ta??d??? ve ikincisi de, jenosid sorunudur. Birbirlerine özgün bir dil, tarih ve kültürle s?ms?k? ba?l? insanlardan olu?an küçük bir ulusal grubu parçalara ay?rmak, asl?nda onu yok etmek demektir.
Amerikal? anti-komünist Ann Applebaum, ünlü “GULAG” adl? kitab?nda kitlesel isyanlar ve askerden kaçmalar oldu?unu yads?maktad?r. Ben, Antistalinskaia Podlost’ adl? kitab?mda ba?ka ara?t?rmac?lar?n ortaya ç?kard??? ve bu pro-Nazi isyanlar?n gerçekten de sözkonusu etnik gruplardan halk?n ço?unlu?unu kapsad???n? kan?tlayan olgulara de?indim.
Örne?in, silah alt?na al?nan K?r?m Tatarlar?’n?n yüzde 90’? askerden kaçt?lar. Alman kaynaklar?na dayanan ara?t?rmac? J. Otto Pohl, bunlar?n hepsinin Nazi kuvvetlerine kat?lmad???n? ileri sürmü?tür. Bu görü?ün do?ru olmas? bir ?eyi de?i?tirmez: Sovyetler bunun böyle olup olmad???n? bilmedikleri gibi, kaçaklar?n büyük ço?unlu?u da anti-Sovyet partizan çetelerine ve haydut gruplar?na kat?lm??lard?.
Ayn? biçimde, 1942’de silah alt?na al?nan Çeçen ve ?ngu?’lar?n yüzde 93’ü askerden kaçt?lar, sakland?lar, Nazilere kat?ld?lar ya da asi ve haydut gruplar?na kat?ld?lar. Pro-Nazi Çeçen milliyetçileri ?ubat 1943’te Nazi bayra?? alt?nda büyük bir pro-Alman isyana önderlik ettiler.
Grigory Tokayev and Viyaçeslav Molotov, sava? s?ras?nda bu bölgelerde büyük-ölçekli anti-Sovyet isyanlar?n meydana geldi?inde anla??yorlar.
Aralar?ndaki tek fark Tokayev’in bu isyanlar? hakl? görmesinde yatmaktad?r.
Tarihçi V. I. Zemskov, genel olarak sürgünler konusunda uzmanla?m?? bir ki?idir. Onun tahminine göre, sürgüne gönderilen 151,720 K?r?m Tatar?n?n 191’i sürgün s?ras?nda ölmü?tür. Bu yüzde 0.13 demektir. Ne yüzde 13, ne de yüzde 1.3.
Bugai ile Gomov’a göre, “NKVD kay?tlar?, ayn? dönemde yakalanan 493,269 Çeçen and ?ngu? uyruklu ki?iyi ta??yan 180 tren konvoyundan söz ediyor. Operasyon s?ras?nda 50 ki?i ve yolculuk s?ras?nda da 1,272 ki?i öldü.” Bu rakam, yüzde 0.27’ye, asilerin silahs?zland?r?lmas? vb. s?ras?nda ölen 50 ki?iyi saymazsak yüzde 0.26’ya denk dü?üyor. Bu olaylar?n k?? ko?ullar?nda ve dünya tarihinde ya?anan en ac?mas?z sava? s?ras?nda meydana geldi?i gözönüne al?nd???nda, rakam?n pek yüksek olmad??? görülür. Bu büyük olas?l?kla, i?gal ko?ullar?ndaki Sovyet sivillerinin verdi?i kay?p oranlar?n?n çok alt?ndad?r.
Çeçen-?ngu?lar ve K?r?m Tatarlar?’n?n durumunda Nazilerle i?birli?i, kitlesel boyutlardayd? ve nüfusun büyük ço?unlu?unu kaps?yordu. “Sadece suçlular?” izole etmeye ve cezaland?rmaya çal??mak, sözkonusu uluslar? parçalamak anlam?na gelecekti. Bu büyük olas?l?kla, sözkonusu uluslar?n yokedilmesine yol açacak ve sonuçta ortada genç kad?nlar?n evlenebilece?i çok az genç erkek kalacakt?. Bunun yerine, (Sovyetler’in uygulad??? yöntem sayesinde- G. A.) ulusal gruplar birarada tutuldular ve zamanla nüfuslar? yeniden artt?.
G. Times: Fakat, e?er uluslar?n sürgünü, t?pk? tar?m?n kollektivizasyonunda ve sözümona “Holodomor”da oldu?u gibi basit bir biçimde mazur gösterilebilirse, dünyan?n her yerindeki sayg?de?er tarihçilerin bu olay? ele?tirmesini nas?l aç?klars?n?z?
G. Furr: Bunu anlaman?n zor oldu?unu sanm?yorum. Sovyet tarihinde ve özellikle Stalin döneminde ya?anan bu olaylar; a??r? i?çi s?n?f? dü?man? ve sa?c? milliyetçi ak?mlar?n yarar?na yanl?? yorumlanmakta, çarp?t?lmakta, yalanlara konu edilmektedir.

Yukarda ele alm?? oldu?um sürgünler, Nazilerle yap?lan büyük-ölçekli i?birli?inin sonucunda meydana gelmi?ti. Nazilerle yap?lan bu i?birli?ini me?rula?t?rmak ve bu gruplar?n içindeki sa?c? milliyetçiler yarar?na bir “görkemli geçmi?” yaratmak için Nazilerle yap?lan bu i?birli?inin “hakl?” ve sürgünlerin “haks?z” oldu?unun gösterilmesi gerekmektedir.

Yakob Cuga?vili ve Eka Buçukuri (“The Georgian Times’?n Gürcüce bas?s?ndan -?ngilizceye- çevrilmi?tir.)