Dünya Politikas?

Demir Küçükayd?n tarafından

Din Nedir?

()

Bizim son y?llarda yazd???m?z yaz?lar?n ard?ndaki önerme, yani din, bir inanç, bir ideoloji, bir “üstyap? kurumu” de?ildir; tümüyle üstyap?d?r, üstyap?n?n kendisidir, üstyap?n?n somut biçimidir önermesi hem art?k insanlar Marksizm’i bilmedikleri, hem de kendileri bizzat modern toplumun dininden olduk

Murat Çak?r tarafından

NATO Libya’da i?gale haz?rlan?yor

()

»Per?embe’nin geli?i, Çar?amba’dan bellidir« derler. BM Güvenlik Konseyi 1973 nolu karar?n? ald???nda ve Libya’da »Uçu? Sahas? Yasa??«n?n uygulanmas?n? istedi?inde, askerî uzmanlar?n neredeyse hepsi, kara sava?? olmadan bu karar?n uygulanamayaca?? konusunda hemfikirdi.

Garbis Alt?no?lu tarafından

Prof. Furr'le mülakat

()

PROF. GROVER FURR’LE MÜLAKAT

Yalç?n Yusufo?lu tarafından

Bu kaç?nc? Haçl? Seferi?

()

Bat?l? güçlerin Libya’ya düzenledikleri askeri müdahalenin insan haklar?yla bir ilgisi yoktur, amaç emperyalist emellerdir, ABD ve Avrupa’n?n ekonomik ve jeopolitik ç?karlar?d?r. Afganistan ve Irak’tan sonra s?ra Libya’dad?r.

M. ?ehmus Güzel tarafından

Sarkozy ne istiyor Libya’dan

()

Fransa, Libya ile ilk kez sava?m?yor. Bu iki devlet son otuz y?lda iki kez birbirlerinin boyunun ölçüsünü ald?. “Gafsa olaylar?” üzerine Fransa Tunus’u destekledi ve Libya yanda?? “isyanc?larla” çat??t?. Sonra Kaddafi’nin Çad ve Cezayir’le s?n?rlar?n? yeniden çizmek arzusuyla Çad’?n kuzeyine girmesiyle Fransa ve Libya aç?kça sava?t?lar.

Misafir tarafından

n/a
Gün Zileli tarafından

Devrimleri Bitirmenin Yollar?...

()

Murat Çak?r tarafından

Nükleer enerji dönemi bitiyor mu?

()

Tarihin bir cilvesi mi bilemem ama, görüldü?ü kadar?yla 1945’de Hiro?ima ve Nagasaki’ye at?lan atom bombalar? ile ba?layan nükleer ça?, 2011 Fukushima Nükleer Felaketi’yle kapanmak üzere. Dünya çap?nda travmatik etki yaratan 1945 ve 2011 felaketlerinin Japonya’da meydana gelmeleri ise i?in ac? ve de ironik bir yan?.

Misafir tarafından

n/a
Murat Çak?r tarafından

M?s?r ordusu kimin hizmetinde?

()

Kahire’nin Tahrir Meydan?’nda rejimin paral? bekçileri özgürlük isteyen insanlara atlar, develer, ta?lar ve sopalarla sald?r?rlarken, görüntüleri yorumlayan bir Alman gazeteci, g?pta ile M?s?r ordusunun »ne denli sa?lam durdu?unu« anlat?yordu.

İçeriği paylaş